วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ปรับปรุงข้อมูลประชากรจังหวัด และแยกรายกลุ่มอายุจังหวัด ในฐานข้อมูล 506 เขต

ภาพที่ 1 ตัวอย่างของการลงข้อมูลประชากรแยกรายจังหวัดและรายกลุ่มอาุยุ ใน 1 ปี ระดับจังหวัด
จากข้อมูลประชากรระดับประเทศ ที่น้องน๊อค งานระบาดสคร.5 ส่งมาให้ กฤษพงษ์ และนิตยา และน้องไก่นักศึกษาฝึกงาน ได้ช่วยกันสกัดเฉพาะประชากรเขต 6 และแบ่งกลุ่มอายุตามหลักระบาดวิทยา (9 ช่วง) แล้วปรับปรุงข้อมูลลงในฐานข้อมูล 506 ตั้งแต่ปี 2546-2552 (ประชากรของปี 2553 และ 2554 ยังไ่ม่มีฐานข้อมูลที่อัพเดท)

  • ประชากรแยกรายกลุ่มอายุระดับจังหวัด จะทำให้เราสามารถจัดทำสถานการณ์โรค โดยดูอัตรา่ป่วยแยกกลุ่มอายุระดับจังหวัด ในแต่ละปีได้
  • ประชากรแยกรายจังหวัดรายปีื จะทำให้การคิดอัตราป่วยแยกรายปี ถูกต้องยิ่งขึ้น (เพราะเมื่อก่อนใ้ช้ฐานประชากร ปี 2551 แบบเดียวกันหมด)
สิ่งที่ต้องทำเพิ่มเติม
  • ประชากรแยกรายอำเภอในแต่ละปี ตั้งแต่ปี 2546 -2552 รวม 7 ปี มีทั้งหมด 7X134= 938 ช่องที่ต้องกรอกข้อมูลลงไป 
  • ประชากรแยกรายอำเภอ จะต้องให้จังหวัดสำรองข้อมูลออกจากโปรแกรม 506 ออกมาให้ ซึ่งจะต้องจัดทำแนวทางการดึงข้อมูลจากโปรแกรมออกมาให้ง่ายที่สุด
  • ประชากรแยกรายกลุ่มอายุรายอำเภอในแต่ละปี ตั้งแต่ปี 2546 - 2552 รวม 7 ปี แบ่งเป็น 9 ช่วงอายุ รวมทั้งสิ้น 7x134X9 = 8442 ช่อง ที่ต้องกรอกข้อมูลลงไป
  • รวมจำนวนเซลล์ที่ต้องกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จ เท่ากับ 938 + 8442 = 9380 ช่อง
  • เมื่อคำนวนเวลาการทำงาน เปรียบเทียบกับงานที่ได้ทำเสร็จไปแล้ว พบว่า การกรอกข้อมูลประชากรแยกรายจังหวัดรายกลุ่มอายุ 7 ปีย้อนหลัง จำนวน 7ปี X 8 จังหวัด X9 ช่วงอายุ = 504 ช่อง ใช้เวลาทั้งสิ้น 5 ชั่วโมง
  • ข้อมูล 9380 ช่องที่เหลือ คิดเป็น 18.6 เท่า ของเวลา 5 ชั่วโมง จะต้องใช้เวลาทั้งสิ้น 93 ชั่วโมง หากทำวันละ 5 ชั่วโมง จะใช้เวลาืทั้่งสิ้น 18 วัน
สรุปว่า การลงข้อมูลประชากรระดับอำเภอ แยกรายกลุ่มอายุ ให้สำเร็จ จะต้องใช้เวลาื 18 วัน โดยใช้คน 2 คน  และงานนี้ไม่สามารถกระจายกันไปทำได้ เนื่องจากต้องกรอกข้อมูลออฟไลน์ลงในเครื่องเซอเวอร์กลางเครื่องเดียวเท่านั้น

มันเป็นงานเลเบอร์ที่ถ้าไม่มีการสนับสนุนอย่างจริงจังและจริงใจ ไม่ทีทางสำเร็จได้เลยครับ ถ้าพิจรณาจากภาระงานของบุคลากรที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ดาวน์โหลดข้อมูลประชากรแยกรายจังหวัดแยกรายกลุ่มอายุระดับจังหวัดในเขต 6 ปี 2546-2552

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น